பழமொழி

சட்டியில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும்.
சண்டிக் குதிரை நொண்டிச் சாரதி.
சத்தியமே வெல்லும், அசத்தியம் கொல்லும்.